NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
KHÔNG CHỊU NIỆM PHẬT LÀ NGƯỜI PHƯỚC MỎNG!
Xưa kia có người hỏi Liên Trì đại sư ! (Một người không tin Tịnh độ, không nguyện tu pháp môn niệm Phật, e rằng đó là người bạc phước) Liên Trì đại sư đáp! (Sác thị đó là người bạc phước) Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ là một pháp môn khiến cho người trực tiếp thành Phật, nếu người không có đại phước báo thì sẽ không được gặp pháp môn này, cho dù có gặp cũng sẽ không thể tín nguyện phụng hành! Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói đến A Xà Vương tử và năm trăm Trưởng giả, bọn họ nghe Phật giảng Kinh này, hy vọng tương lai lúc mình thành Phật cũng sẽ vĩ đại như đức Phật A Di Đà! Nhưng bọn họ chỉ khởi tâm hoan hỷ thôi, chớ hoàn toàn không phát tâm niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh! Phật nói bọn họ trong kiếp quá khứ đã từng cúng dường bốn trăm ức đức Phật, nhưng đáng tiếc thiện căn phước đức chưa đủ, cho nên đời này cho dù có nghe pháp môn niệm Phật rồi mà vẫn không thể tín nguyện phụng hành!
Ví dụ như hiện nay, theo thống kê dân số trên toàn thế giới có khoảng hơn sáu tỷ người, nhưng có mấy người gặp được pháp môn niệm Phật này !Có thể nói là một phần vạn, điều này không có gì lạ, thiện căn phước đức nhân duyên chưa đủ, cho nên mới như thế! Nếu như có người đối với pháp môn này, nghe rồi liền có thể tín nguyện phụng hành, khẳng định người này ắt như Kinh Kim Cang đã nói ! (Nên biết người này không chỉ gieo trồng thiện căn nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba bốn năm đức Phật; mà đã từng gieo trồng thiện căn ở nơi vô lượng ngàn vạn đức Phật rồi) Thậm chí chúng ta có thể nói, một số người cả đời tạo ác nghiệp, nhưng khi lâm chung có thể sám hối và niệm Phật mà được vãng sanh hạ phẩm, những người này cũng đều có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên! Thiện căn phước đức nhân duyên của họ, khẳng định là lớn hơn những người đã từng cúng dường bốn trăm ức đức Phật!
Ai muốn chứng biết mình có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên hay không, thì phải xem mình đối với pháp môn niệm Phật, khi nghe rồi có tin nguyện phụng hành hay không thì biết được !Nếu như có, thì phải càng thêm cố gắng niệm Phật, tu thiện tích phước, ngàn vạn lần chớ để lỡ qua cơ tốt đẹp một đời thành Phật mà trong ngàn đời vạn kiếp khó được gặp gỡ này !nếu như chưa có, thì cũng nên (kiến hiền tư tề)(thấy người hiền thì nghĩ mình phải phấn đấu cho bằng người ta), mà mau gấp tín nguyện trì danh, cùng lên chuyến xe tốc hành thành Phật, mới không uổng một kiếp làm người vậy!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *